Klubbens pædagogik

Vesterbro Ungdomsgård er en del af mange børn og unges fritid. Vi vil gerne værne om deres mulighed for frie valg, at kunne være nysgerrig og eksperimenterende og vælge til og fra ud fra deres egen motivation. Klubben spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en sammenhængende hverdag for bydelens børn og unge. Vi bygger bro og er et vigtigt supplement til foreningslivet, vi samarbejder om trivsel og overgange med folkeskolerne, vi oplyser og vejleder i forbindelse med fremtidige valg af uddannelser og vi samarbejder og støtter forældre, for at have fokus på det hele barn.

For at børn og unge kan fungere på hverdagens forskellige arenaer, er det en nødvendighed at de er i god trivsel. I hverdagen er vores medarbejdere fordelt ud på alle matrikler og i alle rummene så der altid er mulighed for støtte, men også mulighed for deltagelse i voksenstyrede aktiviteter. Alle vores medarbejdere er meget opmærksomme på at støtte og guide i vores aktiviteter, så alle børn føler sig velkommen, i god trivsel og en del af et fællesskab. Vi har også tre trivsels- og inklusionsmedarbejdere som ikke er tilknyttet faste aktiviteter, men som har deres daglige gang på alle de neutrale områder og støtter de børn som ikke lige er i fællesskaber. Derudover arbejder vi alle struktureret med de store trivselsemner i børn og unges liv hvor medarbejderne skaber rammerne til at få snakket og lyttet til hinanden om udvalgte og relevante emner.

På klubben er det vigtigt for os at skabe læringsarenaer hvor der er et højt aktivitetsniveau og med en bred vifte af alsidighed og valgmuligheder, så alle børn kan finde fællesskaber ud fra deres interesser. Det er vigtigt for os, at kvaliteten i aktiviteterne kan være så høj at børn i alle aldre og ud fra forskellige niveauer kan blive udfordret og hele tiden være i udvikling i forhold til deres faglige kompetencer. Vi vil gerne medvirke til at ”alle børn og unge skal blive så dygtige som de kan og livsduelige”. Men det høje faglige niveau er ikke kun målet i sig selv. Vi bruger aktiviteterne som et middel til at skabe fællesskaber og arbejde med børn og unges sociale og personlige kompetencer – samarbejde og respekt, kreativitet og fordybelse, behovsudsættelse og vedholdenhed, kritiske sans og refleksion, digital dannelse og færdigheder.

Børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune har defineret 6 pejlemærker vi skal arbejde ud fra. Disse bliver kontrolleret årligt af den pædagogiske konsulent: ·        

Sociale relationer ”Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse”   ·        

Inklusion og fællesskab ”Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central”   ·        

Sprogindsatsen ”Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog”   ·        

Forældresamarbejde ”Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab”   ·        

Sammenhæng og overgange ”Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang”   ·        

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis ”Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og unge-gruppe og øvrige lokale forhold”.

I KAN LÆSE MERE OM VESTERBRO UNGDOMSGÅRDS TILSYN UNDER FANEN ”OM VUG” OG VÆLGE ”TILSYN”. VESTERBRO UNGDOMSGÅRD HAR ALLE 6 PEJLEMÆRKER I ”VEDLIGEHOLDELSE AF INDSATS”.